Oedfaon

Oedfaon 2018

GWASANAETHAU 2020

Bore am 10


Ionawr 

5: Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

12: Mr Richard Parry Jones, Caernarfon

19: Mr Richard Morris Jones, Caernarfon  

26: Dr Eryl Wyn Davies, Gaerwen


Chwefror:

2:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

9: Parchedig Dylan Rhys Parry, Bae Colwyn

16:  Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards  

23: Parchedig Dafydd Coetmor Williams, Rachub

Mawrth :

1:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

8: Parchedig Eric Jones, Bangor

15: GWASANAETH GWYL DDEWI

22: Parchedig Trefor Lewis, Hen Golwyn

29: Parchedig Robert Capon, Benllech


Ebrill

5:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

8:  SUL Y PASG: Undebol yn Preswylfa - Bore am 10 - Parchedig Ddr Trevor Hoggard - Hwyr am 4 - Parchedig Arglwydd Roger Roberts

19: Parchedig Iwan Llewelyn Jones, Borth y Gest (Newid Pulpud)

28: Parchedig Harri Parri, Caernarfon


Mai :

3:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

10:  Parchedig Megan Williams, Porthaethwy

17: Mr Meurig Edwards, Bae Penrhyn

24: Parchedig John Owen, Ruthin

31: Parchedig Gwyndaf Jones, Bangor


Mehefin :

7:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

14:   Mr Robert Morris, Penygroes

21:  Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards 

28: Parchedig Brifardd John Gwilym Jones, Moelfre


Gorffennaf :

5:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

12: Parchedig Aneurin Owen, Llansannan

19: OEDFA'R BRODYR, CHWIORYDD A'R PLANT

26: Mr Arwel Roberts, Rhuddlan


Awst :

Oedfaon Undebol am 10yb

Gweler Rhestr Cyngor Eglwysi Rhyddion


Medi :

6:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

13:  Parchedig W H Pritchard, Bae Trearddur

20: Sul Undebol y Gyffordd, Capel Coffa - Bore am 10: Parchedig Derwyn Morris Jones, Abertawe - Hwyr am 5: Mr Owain Davies, Llanrwst

27: Parchedig Trefor Lewis, Hen Golwyn


Hydref

4:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

Prynhawn am 2.30:  Oedfa Sul y Beibl yn Capel Coffa

11: Mr Meurig Edwards, Bae Penrhyn

18: GWASANAETH DIOLCHGARWCH

25: Parchedig Huw Dylan, Llangwm


Tachwedd :

1:   Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb) 

8: Mr Robert Morris, Penygroes

15: Parchedig Ddr Geraint Tudur, Bangor

22: Mr Arwel Roberts, Rhuddlan

29: Parchedig Dylan Rhys Parry, Bae Colwyn


Rhagfyr :

6:    Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

13:  Parchedig Aneurin Owen, Llansannan

20: GWASANAETH NADOLIG

27: Parchedig John Owen, Rhuthun

Ionawr 2021

3:    Y Gweinidog: Y Parchedig W. Gareth Edwards (Cymundeb)

10: Parchedig Megan Williams, Porthaethwy

17: I'w Drefnu

24: Mr Meurig Edwards, Bae Penrhyn

31: Parchedig Ddr Dafydd Wyn Williams, Bodedern


 

 

CYNGOR EGLWYSI RHYDDION CYFFORDD LLANDUDNO

TREFNIADAU AR GYFER 2020

 

Ionawr:

Nos Lun 6:Cyfarfod Gweddi - Preswylfa - 7yh

Nos Fawrth 7:Oedfa Bregethu - Pensarn - 7hr

  Pregeth gan y Parchedig Gareth Parry


Chwefror:

Nos Iau 20:Cyfarfod Gweddi - Preswylfa - 7yh


Mawrth:

Nos Iau 19:Cyfarfod Gweddi - Capel Coffa - 7yh


Ebrill:

Bore Gwener 10: CYMUN Y CROGLITH - Pensarn - 9yb

Parchedig Helen Wyn Jones

Sul 12:SUL Y PASG UNDEBOL - Preswylfa - bore am 10 - Parchedig Ddoethor Trefor Hoggard - Hwyr am 4: Parchedig Arglwydd Roger Roberts


Mai:

Nos Iau 21:Cyfarfod Gweddi - Pensarn - 7yh


Mehefin:

Nos Iau 11: Cyfarfod Blynyddol - Capel Coffa - 7yh


Awst:  Suliau Undebol Gydol y Mis am 10yb

2:  Parchedig T L Williams - Pensarn

9: Parchedig Gwynfor Williams, Caernarfon - Capel Coffa

16: Parchedig Arglwydd Roger Roberts - Preswylfa

23: Mr Dafydd Iwan, Caernarfon  - Capel Coffa

30: Mr Glyn Owen, Llanwnda - Pensarn


Medi:  Sul Undebol, Capel Coffa

20 : Bore am 10: Parchedig Derwyn Morris Jones, Abertawe

Hwyr am 5: Owain Davies, Llanrwst


Hydref

Nos Lun 19: Cyfarfod Diolchgarwch - Pensarn

Cyfarfod Gweddi - 10yb

Cyfarfod Gweddi - 6 yr hwyr


Tachwedd

Nos Iau 19: Cyfarfod Gweddi - Capel Coffa - 7yh


Rhagfyr

25: CYFARFOD GWEDDI BORE NADOLIG - Preswylfa - 9.30yb


Ionawr 2021

Nos Lun 4: Cyfarfod Gweddi - 7yh

Nos Fawrth 5: Pregeth - 7yh


Oedfa Cymdeithas y Beibl

Sul 1 Tachwedd: Oedfa Undebol i holl Eglwysi'r Cyffordd - Capel Coffa - 2.30yp


Cymanfa Ganu'r Plant 2020

ar brynhawn Sul, Gorffennaf 5ed ac fe'i cynhelir y tro hwn yn Capel Coffa am 2.30 ypOedfaon

Bydd oedfaon yn cael eu cynnal bob bore Sul am 10 am. Gwasanaethir gan y gweinidog, y Parchedig W Gareth Edwards, B.A., B.D., ar Sul cyntaf y mis fel arfer, a llenwir y Suliau eraill gan bregethwyr gwadd o'r ardal leol a thu hwnt.
Bydd yr aelodau yn cynnal tua pedwar gwasanaeth y flwyddyn, pan geir datganiadau ac eitemau gan gôr y Capel.
Ar y Suliau cyntaf o'r mis fe wasanaethir y cymun, a baratoir gan chwiorydd y Capel yn ei tro. Ar y Sul yma fe wahoddir y gynulleidfa i'r ysgoldy ar ôl yr oedfa i fwynhau orig o gymdeithasu, trwy gael sgwrs dros baned a bisgedi, eto trwy garedigrwydd y chwiorydd. Ar y Sul hwn hefyd fe geir cyfle i brynu nwyddau a chefnogi'r stondin Masnach Deg yn yr ysgoldy.

Mae'r aelodau yn falch o gefnogi Banc Bwyd Conwy, trwy gyflwyno nwyddau a fydd yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ac unigolion sy'n ei chael yn anodd prynu bwyd.
Bydd y chwiorydd yn neu tro hefyd yn gyfrifol am gyfrannu blodau i'w gosod yn y pulpud  bob bore Sul.

Mae naws arbennig i'r oedfaon a graen ar y canu bob tro, hynny yn rhannol oherwydd parodrwydd y pum organydd medrus fydd yn cyfeilio yn eu tro.
Sent from my iPad